05.07

PERCAKAPAN

Arif:
Ano hito wa dare desu ka.
あのほとはだれですか。
Orang itu siapa?
Tino:
Dea san desu.
デアさんです。
Dea

Shookai shimashoo ka?
しょうかいしましょうか。
Mau saya kenalin?
Arif:
Hai, onegaishimasu.
はい、おねがいします。
Iya, boleh
Tino: 
 
Go-shookai shimasu.
ごしょうかいします。
Perkenalkan,

Kochira wa Arif san desu.
こちらはアリフさんです。
Ini Arif.

0 komentar: