05.56

Menanyakan “Yang Mana”
Pada bagian ini anda belajar bagaimana menanyakan "yang mana?" dengan menggunakan kata "dore" dan "dochira". Dore dan dochira mempunyai arti yang sama, yaitu "yang mana", namun penggunaanya berbeda. Dore digunakan untuk menanyakan yang mana diantara banyak benda, sedangkan dochira untuk menanyakan yang mana diantara 2 benda.
Yang mana?
: Dore desu ka.
  どれですか。

: Dochira desu ka.
  どちらですか。
Pulpen yang mana?
: Boorupen wa dore desu ka.
  ボールペンはどれですか。
Pulpen (punya) kamu yang mana?
: Anata no boorupen wa dore desu ka.
  あなたのボールペンはどれですか。
Yang merah.
: Akai no desu.
  あかいのです。
Pulpen (punya) saya yang merah.
: Watashi no boorupen wa akai no desu.
  わたしのボールペンはあかいのです。

Contoh Lain:
• Yamada san no kasa wa shiroi no desu.
   やまださんのかさはしろいのです。
Payung Yamada yang warna putih.
A: Anata no kutsu wa dore desu ka.
    あなたのくつはどれですか。
B: Kore desu. kuroi no desu.
    これです。くろいのです。
A: Sepatu kamu yang mana?

B: Yang ini. Yang warna hitam.
• Watashi no hon wa kore desu.
   わたしのほんはこれです。
Buku saya yang ini.

Latihan 1
Hilda san / Kasa (Akai)
A: Hilda san no kasa wa dore desu ka.
B: Kore desu. Akai no desu.
1. Yamada san / Kaban (Kiiro)
2. Brian san / Enpitsu (Chairo)
3. Dea san / Tokei (Kuroi)
4. Arif san / Jisho (Akai)
5. Anata / Keitai denwa (Pinku)
6. Wilda san / Pen (Murasaki)
7. Ano hito / Megane (Aoi)
8. Kare / Hankachi (Shiroi)


Latihan 2: (Gantilah kata yang digarisbawahi dengan pilihan yang tersedia!!!)
A: 
Kore wa dare no a kaban desu ka.
これはだれのかばんですか。
Ini tas punya siapa?
B:
Yamada san no desu.
やまださんのです。
Punya Yamada.
A:
Anata no a kaban wa dore desu ka.
あなたのかばんはどれですか。
Tas punya kamu yang mana?
B:
Kore desu. b Akai no desu.
これです。あかいのです。
Ini. Yang merah.

1. 
A. Pen
B. Kuroi
2.
A. Kutsu
B. Shiroi
3.
A. Kasa
B. Aoi
4.
A. Hon
B. Kiiro
5.
A. Shatsu
B. Midori

0 komentar: